Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie v rámci pravidiel cookie.
Menu
Vy ste navštívili: > Úvod >

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy pri nákupe v internetovom obchode www.japanplaza.sk medzi kupujúcim a prevádzkovateľom Ing. Ladislavom Válentom Bratislavská 91/17, Šamorín, 931 01 (ďalej len prevádzkovateľ).
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej alebo písomnej poprípade telefonickej forme.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.
 4. Obchodné podmienky sa riadia zákonmi SR.

 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto    opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie tovaru zavinené treťou stranou.
 4. V prípade vypredania tovaru zo skladu, výraznej zmeny cien zo strany dodávateľa(-ov), chybne uvedenej ceny v dôsledku technického problému aplikácie, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo stornovať objednávku.
III. Povinnosti  kupujúceho

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť podľa podmienok objednávky, tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť zásielky, a v prípade akýchkoľvek závad túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.Svojim podpisom o prevzatí potvrdzuje, že mu zásielka bola doručená v nepoškodenom stave.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
 3. Vlastnícke právo tovaru nadobúda kupujúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky.Každá objednávka pomocou internetového obchodu je overená telefonicky, SMS alebo e-mailom. Bez telefonického alebo e-mailového overenia nebude objednávka uskutočnená.
 2. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese obchod@japanplaza.sk .
 3. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením na e-mailovú adresu obchod@japanplaza.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar prevádzkovateľovi do 5 dní v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho,. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

V.Dodacie podmienky a termíny

 

 1. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný zvoleným spôsobom (poštou / kuriérom).
 2. Miestom plnenia sa rozumie adresa uvedená v elektronickej objednávke.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Pri prevzatí tovaru na pošte alebo od kuriéra je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, prevádzkovateľ neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 5. Kupujúcemu bude tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne (spravidla 1 - 5 dní)od potvrdenia objednávky. Vo výnimočom prípade sa táto doba môže predĺžiť, o čom kupújúci bude včas informovaný.

VI. Cena dopravy tovaru

 

 1. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.
 • Pri objednávke nad 60.- Eur poštovné neúčtujeme.

Pri objednávke do zahraničia prevádzkovateľ vypočíta poštovné individuálne, podľa miesta dodania a hmotnosti. Pri zásielke do zahraničia je platbu potrebné vykonať vopred.

VII. Záruka a reklamácie

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prevádzkovateľa, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo na odškodnenie. 
 3. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov, funkčních vlastností a škôd z neodborného používana, rovnako ako chyby vzniknuté nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.japanplaza.sk uchováva a spracúva údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zák.č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.
 3. Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, výnimku tvoria zmluvné prepravné spoločnosti.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

Hľadanie